Aktualności

Wiosenne posiedzenie CESNI 15 kwietnia 2021

27.04.2021
Wiosenne posiedzenie CESNI 15 kwietnia 2021W dniu 15 kwietnia 2021 r. w Strasburgu w obecności przewodniczącego pana Vojtecha Dąbrowskiego i członków Sekretariatu zebrał się online Europejski Komitet ds. Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI). W spotkaniu wzięło udział trzynaście państw członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja i Szwajcaria) wraz z przedstawicielem Komisji Europejskiej, komisje rzeczne (Dunaju, Mozeli, Renu i Savy), siedem zatwierdzonych organizacji (CEMT, EDINNA, ETF, GERC, IVR, ESO, EBU) oraz Ukraina (jako państwo obserwujące).

Oprocz przedstawienia nowych wytycznych Komitetu dotyczacych przygotowania jego przyszłego programu prac, posiedzenie CESNI bylo okazja do przyjecia kilku norm, jednoczesnie odnotowujac postep prac prowadzonych w ramach PT (wymagania techniczne), QP (kwalifikacje zawodowe i TI (technologie informacyjne).

Przyjęcie nowego państwa obserwatora (Wielka Brytania) i nowej organizacji pozarządowej (Europejska Platforma Żeglugi Śródlądowej (European IWT Platform) potwierdziło wartość i znaczenie Komitetu oraz jego pracy na rzecz europejskiej i międzynarodowej zeglugi srodladowej.

Rada Kapitanów zgłosiła swój akces do CESNI i aplikacja jest w toku. Mamy nadzieje, ze do kolejnej sesji Rada Kapitanów zostanie przyjęta w poczet organizacji członkowskich.

Nowe strategiczne wytyczne CESNI na 2022 r

Obecny program prac i strategiczne wytyczne Komitetu dobiegną końca w grudniu 2021 r. W związku z tym DG MOVE (department UE odpowiedzialny za transport) i Sekretariat CKŻR (Centralna Komisja Żeglugi na Renie) musiały opracować nowe wytyczne strategiczne , co do których porozumienie osiągnięto 9 kwietnia 2021 r.

Wśród kluczowych tematów nowych strategicznych wytycznych Komitetu jest wspieranie przejścia na flotę o zerowej emisji (w tym stosowanie paliw alternatywnych, akumulatorów i elektrycznych układów napędowych), automatyzacja statków i cyfryzacja żeglugi śródlądowej, a wszystko to w w połączeniu z dziedziną kwalifikacji zawodowych. Podobnie jak w przeszłości, nowe wytyczne są bezpośrednio związane z ogólnymi zadaniami CESNI, a mianowicie: przygotowywaniem i przyjmowaniem norm i standardów, wsparciem dla zharmonizowanego wdrażania tych norm i standardów oraz doradztwem i pracami analitycznymi.

Na posiedzeniu Komitet zapoznał się z nowymi wytycznymi strategicznymi, umożliwiającymi rozpoczęcie procesu opracowywania nowego wieloletniego programu prac. Ogłoszono zaproszenie do składania propozycji zadań do realizacji w nadchodzących latach, wiedząc, że propozycje zostaną najpierw omówione na poziomie grup roboczych. Celem jest przyjęcie nowego programu prac CESNI na kolejnym posiedzeniu 28 października 2021 r.

Przyjęcie pierwszej edycji norm ES-RIS: ES-RIS 2021/1

Podczas spotkania 15 kwietnia CESNI przyjęło pierwszą edycję Europejskiej Normy Systemu Informacji Rzecznej ES-RIS 2021/1. Przyjęcie tej normy stanowi ważny krok naprzód w pracach CESNI.

Jest to pierwsze wydanie ES-RIS i jest kompilacją wszystkich aktualnych standardów RIS w jednym dokumencie:

o ECDIS śródlądowy,
o Śledzenie i naprowadzanie statków (VTT),
o Standard testowy dla AIS śródlądowego,
o Elektroniczny system zgłaszania się statków żeglugi śródlądowej (ERI),
o Wiadomości żeglarskie dla kapitanów ( NtS ).

Zaletą ES-RIS będzie poprawa spójności między różnymi normami i standardami RIS oraz ułatwienie pracy administracyjnej związanej z aktualizacją standardów.

Ambicją CESNI jest aktualizacja ES-RIS co dwa lata, wraz z aktualizacjami normy europejskiej określającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ( ES-TRIN ). Proces ten umożliwi wszystkim zainteresowanym stronom jasny obraz i zrozumienie agendy oraz wniesienie odpowiedniego wkładu w różne aktualizacje. Tymczasowe grupy robocze CESNI / TI pracują już nad nową edycją ES-RIS, której przyjęcie planowane jest na październik 2022 r.

CESNI przyjmuje zalecenia dotyczące podstawowego szkolenia marynarzy w zakresie bezpieczeństwa

W kilku krajach UE nie ma jeszcze wymagań dotyczących podstawowego szkolenia marynarzy w zakresie bezpieczeństwa. CESNI uznał za ważne przedstawienie zaleceń dotyczących szkolenia obejmującego najczęstsze zagrożenia na statkach konwencjonalnych. Szkolenie przeznaczone jest dla marynarzy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze śródlądowym transportem wodnym (IWT) i nie przechodzą szkolenia zawodowego.

Szkolenie trwa na ogół około 3 dni i obejmuje następujące główne punkty:

o Używanie środków ratunkowych w celu zapobieżenia utonięciu,
o Bezpieczne poruszanie się na pokładzie, aby zapobiec upadkowi,
o Komunikowanie się z inną załogą (w tym 8 standardowych zwrotów dotyczących sytuacji awaryjnych w języku angielskim),
o Stosowanie instrukcji bezpieczeństwa i zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z linami,
o Podstawy gaszenia pożarów na statku i używania przenośnych gaśnic,
o Podstawy zagrożeń związanych z hałasem na pokładzie,
o Podstawy postępowania z materiałami niebezpiecznymi / towarami niebezpiecznymi oraz
o Podstawowe środki pierwszej pomocy.

CESNI przyjmuje standardowe zwroty komunikacyjne

Przyszli marynarze i kapitanowie powinni umieć używać standardowych zwrotów komunikacyjnych w różnych sytuacjach, aby zapobiec problemom komunikacyjnym.

Dlatego CESNI zidentyfikowało standardowe zwroty komunikacyjne w oparciu o bezpłatną aplikację na telefon komórkowy o nazwie LE SINCP, opracowaną przez szkoły żeglugi śródlądowej w Niemczech i Holandii w ramach projektu INTERREG „ Ler ( n) ende Euregio ”. Aplikacja umożliwia czytanie i słuchanie standardowych zwrotów w czterech językach (DE, EN, FR, NL ) i jest przeznaczona do żeglugi śródlądowej. Instytuty szkoleniowe żeglugi śródlądowej (reprezentowane przez EDINNA ) zobowiązują się do używania tych standardowych zwrotów, które zostały już przyjęte przez CESNI.

W pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami policyjnymi i międzynarodowymi zasadami komunikacji radiowej te standardowe i zwroty komunikacyjne ułatwią komunikację w różnych sytuacjach i stworzą bezpieczniejsze środowisko pracy na statkach.

Standardowe zwroty obejmują następujące sytuacje komunikacyjne:

o Statek - statek (manewrowanie, żegluga, ostrzeganie i łączność),
o Statek - brzeg (np. konsultacje radarowe, wymiana uwag na temat kursu statku, kotwiczenie),
o Standardowe zwroty określające sytuacje awaryjne (np. pożar, wyciek, kolizja),
o Komunikacja między członkami załogi na pokładzie (np. instrukcje),
o Komunikacja na śródlądowych drogach wodnych o charakterze morskim.

Publikacja nowych często zadawanych pytań w celu wyjaśnienia normy ES-QIN

Na swoim posiedzeniu CESNI zatwierdziło publikację odpowiedzi na 7 pytań dotyczących interpretacji europejskiego standardu kwalifikacji w żegludze śródlądowej ( ES-QIN ) na stronie internetowej CESNI . W związku z wejściem standardu w życie 18 stycznia 2022 r. zadanie to nabiera coraz większego znaczenia.

Wyjaśnienie dotyczy pytań dotyczących:

o Egzamin praktyczny do żeglugi z pomocą radaru,
o Możliwe dodatkowe metody testowe do badania słuchu,
o Typ kodów kreskowych 2D używanych w dokumentach załogi w odniesieniu do Europejskiej Bazy Danych Załogi,
o Zalecane, ale nieobowiązkowe, wykorzystanie zdjęć biometrycznych w dokumentach załogi,
o Projekt „numeru dokumentu” w numerach seryjnych w dokumentach załogi,
o Jurysdykcja organów różnych państw w zakresie odnawiania książeczek żeglarskich, oraz
o Odrębne uwzględnienie książeczki pracy i świadectw kwalifikacji w „książce żeglarskiej połączonej ze świadectwami kwalifikacji”.

W skrócie: dalsza praca CESNI / PT, CESNI / QP i CESNI / TI

Trwające prace w zakresie wymagań technicznych dla statków koncentrowały się na ewentualnych przyszłych zmianach w normie ES-TRIN, w szczególności dotyczących nowego wzoru świadectwa statku oraz przepisów dla statków już eksploatowanych, a także na badaniu odstępstw dla projektów pilotażowych, oraz wdrożenie mapy drogowej redukcji hałasu.

Równolegle CESNI zapoznało się również z pierwszymi dyskusjami i wynikami tymczasowej grupy roboczej CESNI / QP / Crew w zakresie rozwoju nowoczesnych i elastycznych przepisów kadrowych w Europie oraz pracami na przyszłość (projekt mapy drogowej).

Wreszcie, grupa robocza CESNI / TI pracowała nad różnymi tematami, takimi jak przygotowanie drugiej edycji ES-RIS, organizacją na temat potrzeb w zakresie lepszej integracji żeglugi śródlądowej w łańcuchach logistycznych oraz tego, jak ES-RIS może przyczynić się do tego, a także opracować przewodnik do najlepszych praktykach w zakresie cyberbezpieczeństwa portów śródlądowych itp.

Zatwierdzenie nowego państwa obserwatora i nowej organizacji pozarządowej

Po złożeniu pisemnego wniosku Komitet przyznał Zjednoczonemu Królestwu statusu obserwatora,. Przypominamy, że Wielka Brytania była od początku aktywnym członkiem CESNI, pełniąc wcześniej funkcję państwa członkowskiego UE. Komitet z niecierpliwością oczekuje na udział Wielkiej Brytanii w jego działaniach w nowej formie.

CESNI z przyjemnością przyznało również Europejskiej Platformie Transportu Żeglugi Śródlądowej (European IWT Platform) status zatwierdzonej organizacji pozarządowej i zaprosiło ją do aktywnego udziału w jej przyszłych pracach na poziomie grup roboczych. Przypominamy, że Europejska Platforma Żeglugi Śródlądowej została utworzona w 2018 r. przez Europejską Związek Armatorów (EBU) i Europejską Organizację Kapitanów (ESO), które monitorują ją przy wsparciu koordynatora. Celem platformy jest wzmocnienie branży poprzez aktywne uczestnictwo w różnych procesach decyzyjnych dotyczących obszarów, którymi zajmują się jej różne komitety.

Ukraińskie prawo dotyczące transportu wodnego śródlądowego

Zgodnie ze standardami opublikowanymi przez CESNI Ukraina, państwo-obserwator CESNI, przyjęła 3 grudnia 2020 r. ustawę o transporcie wodnym śródlądowym. Komitet serdecznie pogratulował Ukrainie i jej przedstawicielom tej ważnej pracy i powtórzył swoje zaangażowanie w ujednolicenie europejskich przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej.

Nieoficjalne ukraińskie tłumaczenia ES-TRIN i ES-QIN są teraz dostępne na stronie internetowej CESNI.

Inne sprawy

Sekretariat CESNI pracuje obecnie nad reorganizacją strony internetowej www.cesni.eu, aby jej zawartość i dokumenty były łatwiej dostępne dla odwiedzających. Istotnym uzupełnieniem nowej wersji serwisu będzie dedykowana strona poświęcona technologiom informatycznym. Zaktualizowana witryna ma zostać uruchomiona pod koniec maja 2021 r.

Następne posiedzenie CESNI zaplanowano na 28 października 2021 r. W Strasburgu. Komitet ma wielką nadzieję, że jego członkowie ponownie spotkają się w Palais du Rhin.

źródło: http://cesni.eu/en/actualites/cesni-meeting-on-15-april-2021
Apis 27.04.2021 777 0 komentarz Drukuj

0 komentarz

Pozostaw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies