Aktualności

Trzy działania - jeden cel

17.04.2021
Trzy działania - jeden celStowarzyszenie Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej w odpowiedzi na przekazany do konsultacji przez Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu projekt Zarządzenia nr … /2021 Dyrektora tegoż Urzędu, odcina się od zawartych w nim treści, nie chcąc wyrażeniem swojej opinii w żaden sposób legitymizować rozwiązań, stanowiących przedmiot prawa miejscowego, którego wydanie pozostaje w wyłącznej gestii Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej na podstawie Ustawy o żegludze śródlądowej z dn. 21 grudnia 2000 r. ze zm.

Rada Kapitanów stoi na stanowisku że istotne dla naszego państwa i priorytetowe z uwagi na bezpieczeństwo uprawiania żeglugi na drogach wodnych śródlądowych są trzy działania, które dopiero mogą być fundamentem przepisów szczegółowych

1. Zmiana wskaźnika WWŻ według sugestii Rady Kapitanów wynikających z Rejsu Prawdy(2014), bo jest to sprawa przepisów prawa miejscowego czyli wyłączna gestia Dyrektora UŻŚ Wrocław

2. Reklasyfikacja Odrzańskiej Drogi Wodnej do IV i V klasy (statki 80-85 m x 9,5m) z derogacjami dla Kanału Gliwickiego (statki 70 x 11,5 m). Obecnie poszczególne odcinki drogi wodnej Odry mają zaniżone przez administrację dróg wodnych klasy. Postulat może wnieść Dyrektor UŻŚ do administracji zwierzchniej.

3. Rada Kapitanów wspiera działania Rządu RP dot. wpisania Odry jako drogi wodnej IV klasy do sieci TEN-T (a nie wnioskowanie o potraktowanie naszej rzeki Odry jako wyjątku w klasie III jak to miało miejsce przy poprzedniej rewizji sieci) . Obecny rzeczywisty stan drogi wodnej Odry wypełnia w całości minimalne wymogi klasyfikacyjne AGN (3 Annex) tj.kl.IV.

Poparcie do naszej opinii czytamy w raporcie NIK z 2020 roku,- pełny tekst protokołu tu:: https://www.nik.gov.pl/plik/id,22796,vp,25496.pdf na str.22 Protokołu NIK czytamy:

„...Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że w Ministerstwie GMiŻŚ nie zidentyfikowano potrzeby prowadzenia działań z zakresu klasyfikacji ŚDW, co nie wyklucza możliwości podjęcia ich w przyszłości. NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ dostosowanie klasyfikacji śdw do Porozumienia AGN po jego wejściu w życie w 2016 r. spowodowałoby, że w przypadku podejmowania jakichkolwiek inwestycji na tych drogach wodnych lub w ich świetle, inwestor byłby zobowiązany do zapewnienia realizacji tych inwestycji zgodnie z parametrami przewidzianymi dla odpowiedniej (min. IV) klasy drogi wodnej. Tym samym zmiana klasyfikacji śdw ułatwiłaby osiągnięcie stanu docelowego przewidzianego w Porozumieniu AGN, natomiast jej zaniechanie spowodowało, że na większości międzynarodowych dróg wodnych w Polsce zgodne z prawem pozostało realizowanie inwestycji uwzględniających parametry przewidziane dla III klasy drogi wodnej, które wymagałyby w bliskiej przyszłości kolejnych kosztownych modernizacji w celu dostosowania ich do parametrów drogi wyższej klasy...”

Rada Kapitanów pomija fakt. że użyty tytuł do projektu zarządzenia jest z logicznego punktu widzenia niedorzeczny i w przyszłości powinien być przeredagowany. Tymczasem wciąż nie został spełniony główny postulat środowiska żeglugowego, dotyczący reklasyfikacji polskich dróg wodnych strategicznego znaczenia, w szczególności dróg wodnych Odry i Wisły.

Obecnie poszczególne odcinki drogi wodnej Odry i Wisły mają zaniżone przez administrację klasy. Zgodnie z AGN i parametrami klasyfikacyjnymi - drogi wodne, po których mogą pływać statki o wymiarach (długość x szerokość) co najmniej 80 x 9,5 m są drogami spełniającymi kryteria dróg międzynarodowych (IV klasy międzynarodowej). Dla przykładu po Odrze mogą pływać takie a nawet większe statki, więc klasyfikowanie jej w klasie II i III jest nieporozumieniem i odcina Polskę od dostępnych funduszy TEN-T.

Wykorzystanie w projekcie od drugiej aż do ostatniej strony nagłówków z nadrukiem „Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5623” sugeruje, ze zmianie uległa tylko pierwsza strona Zarządzenia, co wprowadza czytelnika w błąd i nie jest prawdziwe.

Wbrew zapowiedzi z Uzasadnienia również na pierwszej stronie projektu nie wprowadzono istotnych zmian (w oparciu o nową klasyfikację dróg wodnych) w stosunku do treści aktu z 2019 r. – dodany został jedynie § 1 ust. 1 i 2 o charakterze porządkującym.

W odniesieniu do treści przywołanego w § 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia, Rada Kapitanów postuluje uwzględnienie nowego parametru w Tab. 1 - zamiast obecnego „T maksymalne zanurzenie [m]” zmianę na minimalny prześwit H[m] pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną, odnoszący się do obiektów stanowiących przeszkodę dla bezpiecznego uprawiania żeglugi (spody konstrukcji mostowych, rurociągów przerzuconych nad drogą wodną, najniższy punkt zwisu normalnego przewodów elektrycznych i energetycznych, itp.).

W obecnym zapisie obiekt pływający przemieszczający się na znaczne odległości będzie miał problem z nieustannym kontrolowaniem zanurzenia dopuszczalnego (vide § 4), na danym odcinku drogi wodnej.

W § 9 ust. 1 - obowiązek rozłączania przed stopniami wodnymi na Kanale Gliwickim długich zestawów pchanych >70 m generuje nadmierne rozbudowanie załogi zestawu (ponad przepisowe 2 lub 3 osoby na statku o dł. do 86 m) w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniego nadzoru nad każdą barką rozłączonego zestawu przez 1 członka załogi przy przechodzeniu przez śluzę tam i z powrotem. Należy rozważyć zasadność zwiększania liczby członków załogi w konfrontacji z wymogami „Przepisów szczególnych mających zastosowanie do statków żeglujących z załogą minimalną” wg standardu S1 europejskiej normy CESNI. Alternatywą może być stosowane powszechnie na europejskich drogach wodnych rozwiązanie techniczne tj. urządzenie wyciągowe.

W§ 9 ust. 2 – rzeka Dunajec nie jest drogą wodną wg rozporządzenia w sprawie zmiany klasyfikacji dróg wodnych

Wymieniona w § 11 konieczność prowadzenia wszelkich prób technicznych „na uwięzi” powinna być zgłoszona na piśmie do dyrektora UŻŚ bądź delegatury i uzyskać na nie pisemną zgodę.

Niedopuszczalny jest zapis § 12, mówiący o możliwości odstąpienia od przestrzegania przepisów bezpieczeństwa ruchu przez statki UŻŚ, administracji drogi wodnej i uprawnionych służb mundurowych. Przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników drogi wodnej i zgoda ministra MSW niczego w tym obowiązku nie zmienia.

Analogicznie w § 24 postój takich jednostek j.w., dopuszczony „w każdym miejscu” powinien być regulowany zapisami odpowiedniej instrukcji służbowej.

Większą część zmian wprowadzonych w projekcie Zarządzenia stanowią przepisy dotyczące jednostek sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, czyli małych statków (kajaków, małej żeglugi turystycznej, pontonów, jednostek do połowu ryb, skuterów wodnych, itp.) i okazjonalnych użytkowników drogi wodnej (takich jak surferzy, narciarze wodni, rowery wodne, itp.), jednak wszyscy oni nie powinni być równoprawnymi użytkownikami drogi wodnej wielkości Wisły i Odry, na których pierwszeństwo powinna mieć żegluga towarowa i pasażerska. Nie można bowiem założyć, że osoby prywatne, korzystające z małych statków j.w. będą posiadały znajomość przepisów miejscowych i/ lub będą wyposażone w aktualne przepisy w każdym miejscu uprawiania przez nie rekreacji bądź sportu (tak jak stanowi § 26 ust. 1 w odniesieniu do obiektów stale cumujących).

W treści projektu Zarządzenia należy ująć przepis, w myśl którego małe statki mogą korzystać ze śluz żeglugowych wyłącznie razem z dużymi jednostkami pływającymi, cumując bezpiecznie w komorze śluzy za ich rufami.

W § 30 ust. 1 przewidziano możliwość [czasowego] zamknięcia ruchu żeglugowego w drodze ogłoszenia komunikatu żeglugowego, jednak w Zał. nr 2 w Tab. nr 1 wprowadzono aż 7 (siedem) nowych przypisów, doskonale gmatwających wielkości WWŻ określonych na poszczególnych odcinkach ODW, z których tylko „przypis 7” dotyczy kilkunastu odcinków.
(Do tego w numeracji odcinków w Tab. nr 1 znalazł się błąd – podwójna numeracja 6-12 !).

Treść przypisu nr 7 „Na Odrze skanalizowanej poszczególne odcinki mogą być zamykane komunikatem nawigacyjnym wcześniej, przed osiągnięciem WWŻ, ze względu na konieczność przygotowania obiektów hydrotechnicznych do przeprowadzania wód wezbraniowych” należy ująć w § 30 w zasadniczej treści Zarządzenia.

W § 30 ust. 2 wymieniono miejsca bezpiecznego postoju dla statków - 1) na Odrze - bez zmian w stosunku do zarządzenia roku z 2019, 2) na Wiśle - zniknęły 2 miejsca postoju w rejonie Krakowa, co jest dziwne z uwagi na ogromną wartość turystyczną tej lokalizacji.

Wracając do treści Uzasadnienia, Rada Kapitanów zauważa, ze przywołana katastrofa żeglugowa na Dunaju w Budapeszcie z 2019 r., w wyniku której zginęło 27 osób jest przykładem chybionym, gdyż do kolizji 2 statków, w wyniku której mniejsza jednostka się przewróciła, o czym Uzasadnienie nie wspomina, doszło w warunkach żeglugi nocnej i podczas burzy z silną ulewą, co maksymalnie ograniczyło widoczność.
Wydaje się, że uszczegółowienie i zatwierdzenie przez dyrektora UŻŚ realizacji planów antykryzysowych i ewakuacyjnych dla statków pasażerskich (§ 27) takim sytuacjom nie zapobiegnie, zwłaszcza, że żegluga nocna jest dopiero wprowadzana na naszych rzekach żeglownych (o wiele mniejszych od Dunaju!). Należałoby opracować system monitoringu jednostek pływających w nocy po drogach wodnych w granicach wielkich miast – Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i in.
W związku z mnogością wymienionych uwag potrzeba uszczegółowienia przepisów w sprawie warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków, w oparciu o nową klasyfikację dróg wodnych schodzi na plan dalszy. Pozostanie do załatwienia w późniejszym terminie. Do tego czasu wystarczyłyby przepisy (Zarządzenie) z 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej

Załączniki:
1) Konsultacje społeczne UŻŚ
2) Przepisy prawa miejscowego - projekt zarządzenia UŻŚ
3) Uzasadnienie UŻŚ
4) Rejs prawdy - raport Rady Kapitanów

Otrzymują do wiadomości:
1) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
2) Sekretariat Ministra Infrastruktury
3) Sekretariat Sekretarza Stanu ds.żeglugi śródlądowej
4) adresaci zaproszenia do konsultacji społecznych
5) publikacja www.radakapitanow.pl
Apis 17.04.2021 556 0 komentarz Drukuj

0 komentarz

Pozostaw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies