Uchwała w sprawie mostu budowanego nad ODWDrukuj

Uchwała w sprawie mostu budowanego nad ODW
Uchwała Nr 1/2019 r
Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rowoju Żeglugi Śródlądowej i dróg wodnych
Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej


Mając na uwadze przyszłość Międzynarodowej Drogi Wodnej E30 Stowarzyszenie Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej wyraża zdecydowany sprzeciw dla przyjętego do realizacji prześwitu pionowego mostu drogowego przez Odrzańską Drogę Wodną (dalej ODW) w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Zabór-Bojadła. Jednocześnie wnioskujemy o przyjęcie parametru prześwitu 7,00 m od lustra wody przy Wielkiej Wodzie Żeglownej (dalej WWŻ) 350 cm na wodowskazie Cigacice dla projektowanego mostu w związku:

- z ratyfikowaną w styczniu 2017r przez Prezydenta RP Umową Międzynarodową AGN - https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/prezydent-podpisal-ustawe-o-ratyfikacji-konwencji-agn
- założeniami do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 - https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/rzad-zaakceptowal-plan-strategii-rozwoju-srodladowych-drog-wodnych-w-polsce
- z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695 § 7.3) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020770695/O/D20020695.pdf
- posiadanymi przez Radę Kapitanów badaniami ODW - https://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=56

Uzasadnienie


Przyjęte przez inwestora warunki bazowe prześwitu pionowego 5,25 m w projektowanym moście w odniesieniu do dzisiaj jeszcze obowiązującego wskaźnika WWŻ 470 cm na odcinku ODW Nowa Sól-Cigacice nie uwzględniają postulowanej od wielu lat przez Radę Kapitanów konieczności weryfikacji wskaźników WWŻ na ODW, które w zdecydowany sposób wpływają na bezpieczeństwo uprawiania żeglugi.

Przywołany powyżej parametr WWŻ 470 cm dla wymienionego odcinka obowiązuje w oparciu o będący własnością IMGW wodowskaz Cigacice w kilometrze 470,7 ODW. Ten parametr obowiązuje od 1947 roku i nie był nigdy weryfikowany pomimo, że diametralnie zmienił się rodzaj floty rzecznej. Nie ma juz holowników, ciągnących barki bez napędu. Obecnie w znakomitej większości stosowane są zestawy pchane. Mają one większą długość i ładowność oraz inne właściwości nautyczne, związane z ich dużą bezwładnością, co przy wyższych stanach wody jest istotnym elementem bezpieczeństwa żeglugi.

Postulowana od wieloleci przez Radę Kapitanów weryfikacja wskaźników WWŻ dla ODW jest podyktowana koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa uprawiania żeglugi. Obniżenie poziomów wodowskazowych dla ustalania wskaźników WWŻ wpłynie na urealnienie rzeczywistych prześwitów w mostach i innych instalacjach krzyżujących się z drogą wodną.

Działanie to powinno być zastosowane także na odcinku ODW Nowa Sól-Cigacice. Przyjęcie poziomu wodowskazowego 350 cm (jako nowy WWŻ) zmieni założenia projektowe rzeczonej przeprawy mostowej a prześwit pionowy przyszłej konstrukcji powinien - zgodnie z cytowanymi dokumentami - wynosić 7,0 m. Jak można łatwo wyliczyć różnica między stanem proponowanym przez Radę a stanem projektowanym to ok. 0,5 m.

Zarząd Rady Kapitanów na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Zabór wziął udział w konsultacjach społecznych, które odbyły się dnia 7 listopada br. w Gminie Zabór, woj. lubuskie w sprawie budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 i uznał, że przedstawione na spotkaniu stanowiska Wojewody Lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Zabór, Zarządu Dróg Wojewódzkich i mieszkańców gmin, przez które przebiega planowana inwestycja - wymagają interwencji Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej w sprawie parametrów projektowanego mostu, co czynimy niniejszą Uchwałą Zarządu.

Przyjęcie wskaźnika WWŻ 350 cm na wodowskazie w Cigacicach skutkuje w bezpośredni sposób na podwyższenie rzędnej projektowanego przęsła o ok. 0,5 m w stosunku do przyjmowanych przez inwestora parametrów a Odrzańska Droga Wodna i gospodarka polska uzyskuje maksymalny parametr klasyfikacyjny dla międzynarodowej drogi wodnej tj. prześwit pionowy 7,0 m, umożliwiający transport kontenerów w trzech warstwach na pokładzie statków rzecznych.

Za Zarząd:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
"Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej"
kpt. żegl. śródl. Czesław Szarek

zdjęcie: Most S4 w Cigacicach
#1 | Hydrotechnik Wyklenty dnia grudzień 03 2019 13:57:28
Zwracam uwagę, że w obecnej rzeczywistości prawnej określającej jednak wyraźnie jako III klasa drogi wodnej skanalizowanego odcinka Odry (Załącznik nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji?) nie da się zaprojektować przeprawy przez rzekę Odrę 7m nad WWŻ, bo nie ma wyraźnej podstawy prawnej na podstawie której można by finansować z pieniędzy publicznych koszt wyniesienia budowli, do takiej wysokości. Gabaryty budowli to są decyzje finansowe. I w końcu 7 m nad WWŻ, czy 7m minus absurd określonych WWŻ? Wydaje się jednak, że 5,25 w takiej sytuacji dla projektanta, inwestora przeprawy przez rzekę taką jak Odra to jedyne bezpieczne rozwiązanie możliwe do realizacji bez naruszenia zasad wydatkowania pieniędzy publicznych. W obecnej sytuacji okoliczności niepowtarzalnych przepisów i rozporządzeń, 7m nad poziomem WWŻ to może zaprojektować sobie jedynie prywatny inwestor, bo kto bogatemu zabroni.
Niezbędna jest zmiana określonych w 1947 roku rzędnych dla WWŻ oraz sprecyzowanie obecnej klasy Odrzańskiej Drogi Wodnej bez zaniżania tej klasyfikacji. Wysokości WWŻ powinny zostać określone przynajmniej w dwóch układach odniesienia m NN oraz m n.p.m. Kr. Ponadto sugeruję aby na skanalizowanym odcinku drogi wodnej wielkości te nie były wyższe niż NPP + 20 cm. Wszelkie stany wyższe powinny być uznane za nienormalną sytuację na rzece zagrażającą bezpieczeństwu Użytkownikom. Zawyżanie wysokości WWŻ do których odnoszą się wszelkie wytyczne do projektowania budowli hydrotechnicznych jest powodem problemów projektowych skutkujących przeprojektowywaniem budowli hydrotechnicznych, takich jak np.: nabrzeża przeładunkowe.
Podsumowując:
Absurdalnie określone WWŻ-ty na skanalizowanej i swobodnie płynącej drodze wodnej, do których odnoszą się wszelkie wytyczne oraz rozporządzenia do projektowania budowli hydrotechnicznych, są powodem braku zaufania do istniejących przepisów i rozporządzeń.
Proszę również o zauważenie, że przeprawy mostowe w fazie przygotowania do realizacji muszą być uzgadniane z Wodami Polskimi. Możliwe jest np. uzgodnienie w stylu: prosimy 5,25 z możliwością wyniesienia do 7m. Czyli co? Na korbkę. Jadą dwie warstwy kontenerów 5,25 jadą trzy 7, jak ciocia woli. Co mamy nie mieć, mamy 5,25 lub 7. Przeprawy mostowe jak żaluzje, dla każdego coś miłego.
W oczekiwaniu na prawidłowo wykonaną pracę hydrotechniczną łatwiej jest wyraźnie wyjaśnić i uporządkować zasady jakie mają być stosowane przy projektowaniu niż oczekiwać, że projektanci w służbie narodowi będą uprawiali samowolkę. O co właściwie chodzi z tą rzeką? Czy to jest droga wodna o znaczeniu międzynarodowym, czy może jednak III, II klasa drogi wodnej?
Poprawmy załącznik nr2 rozporządzenia jak wyżej oraz urealnijmy WWŻ i wszyscy będą szczęśliwi.
Z prośbą i uniżenie
Hydrotechnik Wyklęty
Ps. Wszyscy chcemy tylko wykonywać prawidłowo swoją pracę i żeby nas chwalono. Autonomia, misja, cel. Nikt nie projektuje na złość.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?