Stanowisko Rady Kapitanów ws dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowymDrukuj

Stanowisko Rady Kapitanów ws dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowymKędzierzyn-Koźle 20 grudnia 2017r.

Szanowny Pan

Premier Rządu Mateusz Morawiecki

Minister Środowiska Jan Szyszko

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk


Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
odpowiadając na pismo Ministra Środowiska, znak: DP-WL.0230.104.2017.WB z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym (RD308), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych" Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul.Wyspa 22a przedstawia stanowisko:
Przedstawioną przez Podsekretarza Stanu Mariusza Gajdę propozycję załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów w postaci wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym należy ocenić negatywnie i odrzucić w całości.

Uzasadnienie:

Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej jest elitarnym stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie doświadczonych i legitymujących się patentem kapitana ludzi związanych z żeglugą i spedycją śródlądową, szkolnictwem żeglugowym, administracją oraz gospodarką wodną. Rada nie jest odpowiednikiem związku zawodowego lecz ciałem opiniującym i doradczym w sprawach istotnych dla interesów branży. Stowarzyszenie "Rada Kapitanów" przyjęła sobie za główny cel przywrócenie właściwego stanu naszym drogom wodnym chroniąc je od całkowitej degradacji. Rada wspiera i propaguje wszelkie ogólnokrajowe i lokalne działania mające na celu odrodzenie transportu wodnego - niegdyś dobrze w Polsce rozwiniętego, a upadającego dziś poprzez wieloletnie zaniedbania.

Poprzez porównanie rozwiązań i dokonań poczynionych na przestrzeni dziejów w innych krajach podjęliśmy próbę zmiany tego stanu rzeczy. Jako stowarzyszenie rejestrowane (z osobowością prawną) chcemy mieć możliwość wpływania na decyzje podejmowane zarówno w społecznościach lokalnych jak i na wszystkich szczeblach administracji państwowej a dotyczące stanu oraz wykorzystania polskich dróg wodnych. Chcemy też czynnie uczestniczyć w obradach, pracach oraz decyzjach Rad Dorzeczy i innych gremiów decydujących o polityce wodnej i transportowej państwa aby stanowić naturalną przeciwwagę dla radykalnych poglądów środowisk, które zdominowały polską gospodarkę wodną. Będziemy przeciwstawiać się zakusom całkowitego wyrugowania żeglugi śródlądowej z polskich dróg wodnych. Jest to bowiem ze wszech miar nowoczesny, bezpieczny, chroniący zasoby energii nieodnawialnej i nie generujący zanieczyszczeń oraz hałasu rodzaj przewozu towarów.

W całej Europie na zachód od Odry nowoczesna flota towarowa odciąża drogi i szlaki kolejowe pozostając w harmonii z wymienionymi rodzajami przewozów i tworząc sieć tzw. multimodalnych połączeń. Kilometr bardzo dobrej drogi wodnej (wliczając koszty utrzymania) kosztuje mniej niż kilometr autostrady, a przy autostradzie nikt nie chce mieszkać! Nad wodą zaś - prawie każdy. Pamiętajmy też, że jakość połączeń wodnych i ich rola w systemie transportowym Europy to już nie tylko polska sprawa.

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
Treść projektu (RD308) jest sprzeczna z treścią Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN), gdyż nie tylko nie zawiera wszystkich dróg wodnych na terenie Polski objętych Konwencją AGN ratyfikowaną przez Polskę ale też nie ujmuje dróg wodnych projektowanych lub mogących do takiego systemu dopisanymi. Przedmiotowy projekt (RD308) nie obejmuje dróg wodnych wymienionych w obowiązującym dokumencie "Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030" przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca 2016 roku. Należy podkreślić, że Prawo Wodne stanowi w art 173 ust. 6: "Śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym mogą podlegać budowie, przebudowie lub modernizacji." Rozumiemy przez to, że takie działania nie będą mogą być prowadzone na pozostałych drogach wodnych i odcinkach projektowanych. Godzi to w kluczowe interesy naszego państwa.

Rada Kapitanów wnioskując o odrzucenie projektu Ministra Środowiska RD308 wnosi o przyjęcie poniższego projektu:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia ?
w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Na podstawie art. 193 ust. 7 ustawy z dnia 23/08/2017 ? Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym.

2. Wykaz śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ... (poz. ....)
WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM:

? Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
? Rzeka Odra od miejscowości Racibórz do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław;
? Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z bocznymi odgałęzieniami i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;
? Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
? Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;
? Połączenie Odra ? Dunaj na odcinku Racibórz ? granica z Republiką Czeską (projektowane)*
? Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
? Rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
? Rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;
? Rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;
? Rzeka Elbląg od Jeziora Drużno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
? Rzeka Wisła od ujścia Kanału Śląskiego (projektowanego) do połączenia z Kanałem Łączańskim i od ujścia tego Kanału w miejscowości Skawina do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej;
? Kanał Żerański;
? Kanał Łączański;
? Kanał Śląski (projektowany)*
? Droga wodna Wisła- Odra obejmująca: rzekę Brdę od ujścia do rzeki Wisły do połączenia z Kanałem Bydgoskim (km 0,00- 14,4), Kanał Bydgoski (km 14,40- 38,90), Noteć Dolną skanalizowaną od połączenia z Kanałem Bydgoskim do stopnia Krzyż (km 38,90 - 176,20), Noteć Dolną swobodnie płynącą od stopnia Krzyż do ujścia do rzeki Warty (km 176,20- 226,10) oraz rzekę Wartę od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry (km 68,20 - 0,00).

UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca2017 ? Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). Wykaz ? oprócz dróg wodnych istniejących zawiera odcinki projektowane, które są niezbędne do stworzenia spójnej sieci transportu wodnego będącej elementem sieci transportowej kraju.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia listy śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu:

Mariusz Gajda

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

brak

Data sporządzenia:
19.12.2017 r.

Źródło:

Konieczność umożliwienia realizacji Art. 193 ust. 7 Prawa Wodnego (Dz. U. 2017 poz. 1566).

Nr w wykazie prac Rady Ministrów
?

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Określenie wód śródlądowych służących potrzebom śródlądowego transportu wodnego i żeglugowemu wykorzystaniu przez statki.

Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 ? Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
nie dotyczy

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa: podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją programu inwestycji w rewitalizację i rozbudowę sieci dróg wodnych oraz podmioty zajmujące się zawodowo spedycją i transportem wodnym śródlądowym towarowym i pasażerskim.
Oddziaływanie: Rewitalizacja i rozbudowa dróg wodnych o znaczeniu transportowym zapewni warunki do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju oraz wzmocni potencjał podmiotów zaangażowanych w wieloletnie szerokie działania inwestycyjne.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. ? Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Brak wpływu.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Nie dotyczy.

9. Wpływ na rynek pracy
Aktywizacja transportu wodnego na śródlądowych drogach wodnych wpłynie pozytywnie na rozwój rynku pracy. Należy oczekiwać wzrostu zatrudnienia m.in w branżach stoczniowej, portowej, żeglugowej i okołożeglugowej.

10. Wpływ na pozostałe obszary
Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

--------------------------------------

*) projektowany odcinek późniejszego połączenie Odra ? Dunaj stanowić będzie w pierwszym rzędzie dostęp do obszaru przemysłowego ostrawsko-karwińsko-trzcinskiego. Dodatkowym atutem gospodarczym tego połączenia jest realizacja projektu Międzynarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Vierniowice, który jednocześnie ma być początkiem tzw. Szlaku Jedwabnego (szeroki tor). Realizacja projektu DOL i dalsze skierowanie szlaku wodnego w kierunku Adriatyku stanowić będzie najkrótsze na kontynencie połączenie multimodalne.

*)projektowany Kanał Śląski połączy drogę wodną Górnej Wisły z drogą wodną Odry i całym systemem istniejących dróg wodnych na terenie Europy- wschód-zachód.

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
Rada Kapitanów pragnie poinformować, że dnia 22 maja 2017 nasze stowarzyszenie złożyło wniosek o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego "Żory-Suszec1" w granicach obszaru górniczego Orzesze wnioskując o uwzględnienie w decyzji środowiskowej przebiegu Kanału Śląskiego (planowanego odcinka drogi wodnej Odra-Wisła w obszarze złoża) stanowiącego ważny interes społeczny dotyczący wdrożenia transportu wodnego jako najbardziej ekologicznego spośród transportów lądowych w ujęciu kompleksowym dla regionów przyległych do drogi wodnej. Status strony prawnej został nam przyznany.

Rada Kapitanów wychodząc naprzeciw dziejowym potrzebom transportowym tj.realizacji projektu CETC-ROUTE65 i jego oddziaływaniu na kraje położone wzdłuż jego biegu (Trójmorze) wnioskuje o przyjęcie przez Radę Ministrów przedstawionego powyżej projektu Rozporządzenia, które stanie się narzędziem i gwarantem zrównoważonego rozwoju tej części Europy.

Ponadto Rada Kapitanów proponuje rozważenie poszerzenia katalogu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym o następujące:

? pominięte kluczowe odcinki drogi wodnej E40 w każdym z trzech wariantów, a przede wszystkim w wariancie III, optymalnym przyrodniczo i nautycznie, czyli:
a) rzeka Bug od ujścia rzeki Krzna co najmniej do ujścia rzeki Muchawiec;
b) rzeka Krzna od ujścia kanału Wieprz - Krzna do ujścia rzeki Krzna do Bugu;
c) rzeka Wisła na odcinku od ujścia rzeki Wieprz do Płocka;

? pominięty kluczowy dla bezpieczeństwa Państwa odcinek istniejącego połączenia Odra - Warta, równoległy do Odry granicznej i mogący stanowić by-pass na wypadek braku możliwości osiągnięcia porozumienia ze stroną niemiecką co do uzgodnień odnośnie doprowadzenia Odry granicznej do IV klasy, a mianowicie połączenie od rzeki Odry Kanałem Obrzyckim poprzez kanał Odra - Obra i dalej rzeką Obrą przez miejscowość Międzyrzecz do rzeki Warty w okolicach miejscowości Skwierzyna.

Należy zwrócić uwagę, że zbudowanie drogi wodnej E30 od Dunaju do ujścia Nysy Łużyckiej bez możliwości doprowadzenia odcinka Odry granicznej do IV klasy spowoduje, że wszystkie nakłady finansowe na jej stworzenie będą poniesione de facto na rzecz RFN, gdyż jedyna droga wodna do Szczecina będzie wiodła przez Berlin (w Eisehuettenstadt, 5 km w dół Odry od ujścia Nysy Łużyckiej. znajduje się już gotowy kanał Odra - Szprewa, czyli Oder-Spreekanal, który skanalizuje w takiej sytuacji cały ruch tranzytowy), zaś znajdująca się po stronie niemieckiej Odra Zachodnia od śluzy w Hohensaaten może nie być doprowadzona do IV klasy, a wtedy jedynym rozwiązaniem jako port morski pozostanie Hamburg lub Lubeka - na załączonej mapie połączenie Odra - Warta jest zaznaczone linią czerwoną przerywaną (podobnie jak III wariant drogi E40), zaś kanał Odra - Szprewa jest zaznaczony linią czerwoną ciągłą:

Powyższe braki w projekcie załącznika do Rozporządzenia nie tylko powodują znaczne ograniczenie realnych kompetencji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odnośnie możliwości planowania i zarządzania drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym, ale przede wszystkim uniemożliwiają Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stworzenie koncepcji i realizację spójnej, wzajemnie połączonej i uzupełniającej się sieci śródlądowych połączeń wodnych wymaganej konwencją AGN, co może czynić ze zobowiązań podjętych w jej ramach przez Rząd RP niemożliwą do zrealizowania fikcję.

Dlatego też czujemy się zmuszeni kategorycznie zaprotestować przeciwko pominięciu tych - kluczowo ważnych dla odtworzenia profesjonalnej żeglugi śródlądowej w Polsce - odcinków dróg wodnych, jak również przeciwko wystawianiu bezpieczeństwa Państwa oraz możliwości zrealizowania zobowiązań wynikających z Konwencji AGN na ryzyka związane z działaniami stron trzecich (przede wszystkim ze względu na umowę rządu p. Kopacz z rządem RFN z października 2015 r. o utrzymaniu Odry granicznej w III klasie).

W świetle powyższego materiału pragniemy zaznaczyć, że nakreślony przez Ministerstwo Środowiska 3 dniowy termin konsultacji projektu prawa wykonawczego w pozostaje w sprzeczności z wagą sprawy.

z poważaniem
/-/
kpt.ż.ś. Czesław Szarek - prezes

/-/
mgr Gabriela Tomik - v-ce prezes

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?