• Apis
  • 08.02.2013 01:00:00
Konferencja "Gospodarka wodna wczoraj, dziś, jutro"W dniu 7.02.2013 w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn ? Koźle odbyła się konferencja przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, turystycznych i służb związanych z Odrą na płaszczyźnie ratownictwa, ochrony przeciwpowodziowej oraz reprezentantów organizacji związkowych, samorządu terytorialnego i biura poselskiego poseł Kolendy-Łabuś. Z powodu obowiązków nie dotarł Prezydent Miasta. Zabrakło też przedstawicieli przemysłu stoczniowego.

Konferencja maiła na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie dalszego sposobu gospodarowania wodami powierzchniowymi w kontekście przygotowywanej reformy gospodarki wodnej. Zgromadzeni kolejno wyliczali wszystkie mankamenty obecnego systemu administrowania wodami. Choć każdy z własnego ?podwórka? przytaczał przykłady ewidentnych i wieloletnich zaniedbań ? wspólnym mianownikiem okazała się brak należytego utrzymania koryta Odry rzutujący na upośledzenie tak wielu funkcji: od zaopatrzenia w wodę, retencję, stabilizację stosunków wodnych w rolnictwie, zapobieganie powodziom po żeglugę śródlądową, rozwój gospodarczy regionów ? w tym turystykę i rekreację oraz zmniejszanie strukturalnego bezrobocia ? nie tylko na Opolszczyźnie.

Po długiej i ożywionej dyskusji zgodzono się z tym, że bez oddolnych nacisków i inicjatyw generowanych głównie przez samorządy terytorialne jako reprezentację społeczeństwa nadal będą powielane dotychczasowe błędy więc bez radykalnej zmiany tego stanu nic na lepsze wzdłuż Odry się nie zmieni.

Na konferencji po raz pierwszy przedstawiła siebie i swoje stanowisko Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej, reprezentowana przez kpt. Czesława Szarka, kpt. Marka Kapelusznego oraz kpt. Andrzeja Podgórskiego.

Konferencja przyjęła rezolucję, która złożona zostanie na ręce Premiera oraz rozesłana za pośrednictwem Konwentu Marszałków Województw RP do wszystkich samorządów położonych nie tylko nad Odrą.

Treść rezolucji publikujemy poniżej:

Wobec pogłębiającego się kryzysu gospodarowania wodami powierzchniowymi, wynikającego przede wszystkim ze złego podziału kompetencji i wieloletnich zaniedbań a wręcz zaniechania utrzymania we właściwym stanie koryt głównych rzek Polski ze szczególnym uwzględnieniem odcinków zakwalifikowanych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. jako drogi wodne - w dniu 7.02.2013 zgromadzeni w Kędzierzynie-Koźlu reprezentanci środowisk zawodowych i naukowych związanych z gospodarką wodną, żeglugą śródlądową, przemysłem stoczniowym, energetyką, logistyką, handlem, turystyką, szkolnictwem żeglugowym oraz posłowie, przedstawiciele samorządu terytorialnego i związków zawodowych przyjęli wspólnie stanowisko następującej treści:

Mając na uwadze dobro nadrzędne, jakim jest właściwa gospodarka zasobami wód powierzchniowych, zrównoważenie ich niekorzystnego bilansu (dopływ/odpływ), przeciwdziałanie zarówno skutkom nadmiernych wezbrań (powodzi) jaki i długotrwałych niskostanów (suszy), zapobieganie postępującemu zanieczyszczeniu środowiska i kongestii na drogach poprzez rozwój niskoemisyjnego i bardziej przyjaznego środowisku sposobu transportu towarów wewnątrz lądu jakim jest żegluga śródlądowa, odtworzenie infrastruktury portowej, tworzenie multimodalnych połączeń transportowych i zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego terenów w dorzeczach głównych rzek Polski wnosimy o nominowanie reprezentanta naszego środowiska na stanowisko zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, co w świetle projektowanej reformy tej gospodarki będzie gwarancją uwzględniania naszych potrzeb, postulatów, opinii i propozycji legislacyjnych w projektach nowelizacji odnośnych ustaw a także w przyjmowanych strategiach rozwoju regionalnego i rozwoju transportu w Polsce.

Na to stanowisko proponujemy Panią Gabrielę Tomik (CV w załączeniu) ? osobę obdarzoną przez nas zaufaniem i mającą w dziedzinie gospodarki wodnej doświadczenie w budowaniu platformy porozumienia pomiędzy samorządami, środowiskami naukowymi, przedstawicielami branży powiązanej z żeglugą śródlądową, hydroenergetyką i turystyką wodną a urzędami centralnymi i parlamentarzystami - zarówno Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jak i Unii Europejskiej.

Chcemy poprzez naszego reprezentanta mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki gospodarowania wodami, tworzenie portfela inwestycyjnego dla dróg wodnych poprzez pozyskiwanie unijnych funduszy na ich rozwój, modernizację oraz odtworzenie funkcji transportowej przy jednoczesnym podwyższeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Odrzańska Droga Wodna stosunkowo najszybciej z wszystkich polskich dróg wodnych może zostać przywrócona do pełnienia roli, jaką nadały jej całe pokolenia i ponownie włączona do europejskiej sieci dróg wodnych z odpowiednią, międzynarodową klasą żeglowności. Potrzebna jest jednak zmiana dotychczasowego sposobu administrowania drogami wodnymi i powrotu do sprawdzonego wcześniej w Polsce i w innych krajach modelu gospodarki wodnej ? zwłaszcza na wodach płynących. Gabriela Tomik ma niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w wymienionych dziedzinach.

W przypadku wejścia w życie założeń reformy gospodarki wodnej i utworzenia Zarządów Dorzeczy Odry i Wisły chcemy mieć rzecznika naszych interesów w nowo tworzonych organach gospodarowania wodami powierzchniowymi także wtedy, gdy gospodarka wodna umieszczona zostanie w kompetencjach innego resortu ? np. Ministerstwa Gospodarki. Jedynie obecność naszego przedstawiciela w kierownictwie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który będzie realizatorem reformy daje nam tę gwarancję.

Podpisali: uczestnicy konferencji "Gospodarka wodna wczoraj, dziś, jutro".

Otrzymują:
Prezes Rady Ministrów
Minister Środowiska
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Gospodarki
Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
Konwent Marszałków Województw RP
Samorządy terytorialne w Dorzeczu Odry
Stowarzyszenia i organizacje związane z gospodarką wodną


tekst i zdjęcia: kpt. ż.ś. Andrzej Podgórski - Rada Kapitanów